Ella Towers - Jerusalem

כנפי נשרים_1 - Photo.jpg

Ella Towers, Jerusalem

Featuring Architect Aviram Hashimshony

30,000 m"r