Kremenetzki Electricity 
Compound Documentation

05_edited.jpg

Documentation of the Electric Company's compound, Kremenetzki Tel Aviv.

In Collaboration with Architect Shira Ben Ezra & Architect Einav Shchory 

31